Zmena je v tvojich rukách

Zahodené jablko v zbernom koši na papier, vyvolalo v nás potrebu pozrieť sa na to, ako si žiaci uvedomujú vzťah k svojmu prostrediu a k environmentálnej udržateľnosti. Identifikovali sme, že tento vzťah formujú nielen jednotlivci, ale celá škola a komunita a že vzťah jednotlivca odzrkadľuje celú spoločnosť. Do veľkej miery je tento vzťah iba formálny. Preto potrebujeme podporiť iniciatívu k aktívnemu občianstvu a cez rovesnícke vzdelávanie pôsobiť zmenu postojov, pretože zmena je v našich rukách.

Projekt prinesie škole poznatky a techniky na zlepšenie riadenia školy vo vzťahoch a komunikácii, prvky participácie na zapojenie žiakov do rozvojových a rozhodovacích mechanizmov. Rozšírenie vyučovacích metód a cez projektovo orientované vyučovanie a budovanie pozitívnej pracovnej klímy sa zvýši záujem o environmentálnu výchovu.

Budeme realizovať aktivity zamerané na žiakov, učiteľov a vedenie školy. So žiakmi navštívime školy v troch rôznych krajinách kde budeme pracovať s témami trvalej udržateľnosti, vrátane uhlíkovej stopy. Do školy v Maďarsku budeme cestovať bicyklom, navštívime školy v Taliansku a vo Fínsku kde budeme pracovať na spoločných rovesníckych projektoch. Žiaci zmapujú, zhodnotia informácie, definujú zmenu, nastavia možné riešenia. 


Projekt financuje Európska únia v rámci programu Erasmus+