Športová trieda

Trieda je určená pre športovo talentovaných žiakov, v ktorej je systematická športová príprava súčasťou vyučovania. Činnosť v takejto triede je zameraná na optimálny rozvoj pohybových predpokladov žiakov pre rôzne športové odvetvia a zvyšovanie ich športovej výkonnosti.

V triedach s rozšíreným vyučovaním všeobecnej športovej prípravy sa vyučuje podľa upraveného učebného plánu základnej školy. Predmet športová príprava sa ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu vyučuje podľa osobitných učebných osnov vypracovaných v súlade so zásadami športového tréningu v priestoroch školy.

Predmet športová príprava sa vyučuje v rozsahu 3 hodín týždenne, čo tvorí spolu s telesnou a športovou výchovou 5 hodín týždenne.

Cieľom predmetu je zabezpečiť všestranný harmonický rozvoj žiakov. Zdôrazňuje sa najmä výchovná a vzdelávacia funkcia športovej prípravy. Kladie sa dôraz na všestrannosť v športovej príprave ako na rozhodujúci predpoklad budúcej vysokej športovej výkonnosti. V etape základnej športovej prípravy by sa tréning zameriava predovšetkým na všeobecnú športovú prípravu. Samozrejme, že je potrebné rozvíjať aj športové zručnosti konkrétneho športu, ale iba v obmedzenej miere. V pohybových činnostiach sa uprednostňuje kondičná príprava pred hernou prípravou.

Ďalším cieľom športovej prípravy je formovať kladný postoj žiakov k pohybovým aktivitám a pravidelnému tréningovému procesu, rozvoj pozitívneho vzťahu ku kolektívu a vnímať význam otužovania, správneho stravovania, pitného režimu a spánku ako základný predpoklad zdravého životného štýlu a schopnosti celoživotnej starostlivosti o vlastné zdravie.