Environmentálna výchova

Environmentálna výchova na našej škole sa vyučuje ako samostatný predmet v 7., 8. a 9. ročníku.

Umožňuje žiakom získať vedomosti, zručnosti, postoje a návyky k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia dôležitého pre trvalo udržateľný život na Zemi. Vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov človeka, organizmov a životného prostredia, kde sú prepojené ekologické, ekonomické a sociálne aspekty.

Sme zapojení v projekte Cirkulárna ekonomika, na škole triedime odpad, máme koše, kontajnery na separovanie plastu a papiera, v areáli školy máme kompostér. Mapovali sme kontajnery na separovaný odpad v okolí našej školy. Učíme sa ako tvoriť menej odpadu (zero waste - život bez odpadu). Zhotovili sme projekty na tému Globálne environmentálne problémy. Zaoberáme sa ekologickou stopou - metódou merajúcou vplyv ľudských aktivít na planétu Zem. Demonštrovali sme uzavretý ekosystém v sklenenej fľaši. V rámci recyklácie plastov sme vyrábali kŕmidlo pre stále vtáky, nakoľko v zimnom období je potrebné ich prikrmovať. Zaoberáme sa regionálnou ochranou prírody (chránené územia v našom regióne).