Z histórie školy

Základná škola Jána Amosa Komenského začala svoje dejiny písať v školskom roku 1976/77, keď sa po prvýkrát otvorili brány novučičkej budovy uprostred rozrastajúceho sa sídliska. Na záverečných úpravách sa podieľali aj členovia pedagogického zboru.

Škola svojou veľkosťou patrila a stále patrí medzi najväčšie (počtom žiakov a pedagogických zamestnancov)
v okrese. Na jej čele sa doposiaľ vystriedali štyria riaditelia - p. Ľudmila Dobrovolská, p. Viera Fazekasová. p. Karol Kajan a súčasná riaditeľka školy p. Zuzana Langschadlová, ktorá prevzala vedenie v školskom roku 2012/13.

V októbri 2012 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udelilo základnej škole čestný názov Základná škola Jána Amosa Komenského.

Škola pod vedením všetkých svojich riaditeľov neustále napredovala a nepretržite si udržiava svoj imidž kvalitnej vzdelávacej inštitúcie, ktorá patrí medzi najlepšie v okrese. Dôkazom toho je aj Cena Primátora Mesta Komárno, ktorú škola získala v roku 2016, za kreativitu a náročnú prácu pedagógov, za vynikajúcu prípravu žiakov pre uplatnenie sa na stredných školách a za šírenie dobrého mena mesta Komárna.