Zápis


Informácie k zápisu

Prihlášku možno podať:
- v listinnej podobe alebo vyplniť ju počas zápisu
- elektronicky, elektronické vyplnenie prihlášky bude spustené od 8. apríla 2024

Podpisy zákonných zástupcov
Podľa § 144a ods. 1 školského zákona na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na prihláške, sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:  
- jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu), 

- jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktorý nie je schopný sa podpísať) alebo 

- vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad čestným vyhlásením zákonného zástupcu.

V prípade, ak:
- jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa zomrel, v podaní túto skutočnosť možno preukázať fotokópiou úmrtného listu, resp. formou nahliadnutia do úmrtného listu,
- dieťa vychováva iba matka (otec nie je na rodnom liste dieťaťa uvedený), v podaní túto skutočnosť matka preukazuje formou nahliadnutia do rodného listu dieťaťa. 

Na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie - splnomocnenie.


V školskom roku 2024/2025 predpokladáme otvorenie 2 tried prvého ročníka.

Už štvrtý rok budeme otvárať športovú triedu.

Od septembra začíname vzdelávať žiakov 1. ročníka podľa nového Štátneho vzdelávacieho programu, ktorý je súčasťou kurikulárnej reformy Plánu obnovy a odolnosti SR. Bližšie informácie tu: Benefity pre rodičov - Vzdelávanie 21. storočia

Čo to znamená pre Vás a Vaše dieťa?

 • Budeme klásť ešte väčší dôraz na aktívne učenie sa. Prostredníctvom zážitkov budeme spolu objavovať svet, experimentovať a získavať skúsenosti.

 • Žiakov v 1. cykle nebudeme hodnotiť známkou. Zavádzame slovné hodnotenie, ktoré pomáha dieťaťu napredovať.

 • Naďalej budeme žiakov učiť kriticky a tvorivo myslieť a úspešne riešiť problémy.

 • V spolupráci s Vami – rodičmi, budeme vychovávať slušných, pracovitých a zodpovedných ľudí.

 • Žiakov vedieme k zdravému životnému štýlu, podporujeme pohyb a šport.

 • Záleží nám na životnom prostredí, preto recyklujeme.

 • Naďalej budeme učiť deti písať písmom Comenia Script, lebo vidíme obrovské výhody tohto písma pre dieťa. Avšak, záleží nám na spokojnosti rodičov našich detí, preto ich budeme učiť aj klasické písané písmo.


USMERNENIE K ZÁPISU
na školský rok 2024/2025

Základné informácie:

 • Zákonní zástupcovia detí, ktoré do 31. augusta 2024 dovŕšia 6. rok a dosiahnu školskú zrelosť, ako aj deti, ktorým už bol začiatok školskej dochádzky odložený v predchádzajúcom roku, sú povinní svoje deti prihlásiť na zápis do 1. ročníka základnej školy.

 • Na plnenie povinnej školskej dochádzky je povinný rodič prihlásiť aj dieťa, ktoré v nasledujúcom školskom roku 2024/2025 bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole (tzv. odklad), pretože takéto dieťa dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2024. 

Od 1.1.2021 nastala zmena v postupe pri odklade povinnej školskej dochádzky:

 • Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré dosiahne do 31.8.2024 vek šiestich rokov, ale nedosiahne školskú zrelosť, musí požiadať riaditeľa príslušnej materskej školy buď o prijatie dieťaťa do materskej školy (ak predtým nenavštevovalo materskú školu), alebo o pokračovanie vzdelávania v materskej škole.

Kedy možno prijať aj dieťa, ktoré nedovŕši šiesty rok veku:

 • musí mať absolvované predprimárne vzdelávanie; zákonný zástupca predloží potvrdenie príslušnej materskej školy,

 • musí byť súhlasné vyjadrenie CPaP,

 • musí byť súhlasné vyjadrenie detského pediatra.


V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na info@zskomenskehokn.sk