Aplikovaná angličtina (APA)

Aplikovaná angličtina je iný rozmer vyučovania angličtiny. Je to náš - vlastnoručný predmet, vymyká sa z bežnej praxe vyučovania angličtiny. Je nástrojom na poznávanie sveta okolo seba. Dáva priestor žiakom so zvýšeným záujmom o angličtinu rozvíjať sa, zažívať úspech a pocit obohatenia každý deň.

 Je prostriedkom, ako vidieť, že všetko so všetkým súvisí - predmety ako fyzika, biológia, dejepis, geografia, občianska náuka, chémia či výchova umením dávajú zmysel aj v angličtine.

APA je mini verzia bilingválneho vyučovania. Rozširuje slovnú zásobu, rozvíja jazykové zručnosti, rozvíja kritické myslenie, podporuje kreativitu, rozvíja čitateľské zručnosti a učí uvažovať v angličtine.

Žiaci nevnímajú jazyk cez gramatiku, postupne sa naučia uvažovať v anglickom jazyku, rozširujú si svoje obzory, vlastným tempom rozvíjajú svoje schopnosti vyjadriť svoj názor, argumentovať, viesť zmysluplný rozhovor, prezentovať svoje vedomosti a postoje pred publikom. Používajú "detsky akademickú" angličtinu a taktiež si nachádzajú cestu k témam, ktoré možno nepatrili medzi ich obľúbené.


Kritériá pre záujemcov

  • pozitívny vzťah k anglickému jazyku
  • vnútorná motivácia - chcieť sa učiť a vedieť viac
  • veľmi dobré výsledky z anglického jazyka na prvom stupni
  • úspešné zvládnutie riaditeľského testu z anglického a slovenského jazyka
  • pridaná hodnota: svedomitosť, pracovitosť, zvedavosť, výrečnosť, tvorivosť