Výchovný poradca

Mgr. Dana Ďuríková 

Konzultačné hodiny:
pondelok 14:00 - 15:30

Kancelária č. 50

Kontakt:
tel. č.: 0915 794 822
           035/ 77 00 811

e-mail: danka.durikova@zskomenskehokn.sk


Konzultácie je možné dohodnúť si vopred
na uvedenom kontakte. Hlavné ciele:

Činnosť výchovného poradcu sa riadi pokynmi CPPPaP, nariadeniami Vyhlášky č. 42/1996 Z. z. O ochrane osobných údajov,
školským zákonom č. 245/2008 Z.z., § 3, 130 odstavec 5, 134 
a Pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ pre školský rok 2020/2021.

Výchovný poradca vykonáva:

 • PORADENSKÁ ČINNOSŤ
 • KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ
 • KOORDINAČNÁ ČINNOSŤ
 • ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ
 • VZDELÁVACIA ČINNOSŤ
 • MONITOROVACIA ČINNOSŤ
 • PROPAGAČNÁ A INFORMAČNÁ ČINNOSŤ
 • PREVENTÍVNA A OSVETOVÁ ČINNOSŤ

Plán výchovného poradcu

 • Monitorovanie šikanovania vo všetkých triedach.
 • Výchova k manželstvu a rodičovstvu - hodnoty v živote
  našich žiakov.
 • Zasadnutia výchovnej komisie.
 • Tr. schôdze RZ.
 • Pôsobiť na rodičov od 1. ročníka - a viesť ich k zodpovednosti za dieťa, informovať rodičov o povinnosti štátu a školy za dieťa, pripomenúť práva ale hlavne povinnosti rodiča za dieťa.
 • Spolupráca so žiackym parlamentom.
 • Do pôsobenia proti šikanovaniu zapojiť samotné deti - hry, scénky, anketky, vyhodnotenia (spolupráca so školským psychológom).
 • Zabezpečiť odborné materiály, prednášky pre učiteľov, rodičov
  i žiakov - sprostredkovať konzultácie.
 • Uskutočniť monitoring žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami - telesné, zrakové, sluchové postihnutie, vývinové poruchy učenia a vývinové poruchy správania.
 • Zisťovať charakter príčin osobnostných problémov, porúch
  v správaní a neúspešnosti žiakov v učení.
 • Konzultačné hodiny aj pre rodičov žiakov so ŠVVP.
 • Poskytovať pomoc pri odstraňovaní sociálno-patologických prejavov v správaní a v krízových sociálnych situáciách ako aj
  v prípade protispoločenskej činnosti.
 • Zefektívniť preventívnu pomoc hlavne u tých žiakov, ktorí sú
  z dysfunkčného prostredia, hľadať príčiny ich zlyhávania
  v prospechu, správaní, hľadať podmienky na 
  konsolidáciu ich vývinu, uskutočňovať pohovory.
 • Rozvíjať pozitívne orientované aktivity aj v oblasti voľného času
  s cieľom vychovať žiakov schopných odmietnuť ponúkané drogy.
 • Venovať sa najčastejším problémom: nevhodné správanie na vyučovaní, záškoláctvo, fajčenie, ale i krádeže, šikanovanie.

Počas celého školského roka sa výchovný poradca zúčastňuje zasadnutí VP a podujatí organizovaných CPPPaP, pomáha pedagógom, rodičom, žiakom, ktorí majú problémy so žiakmi v správaní a učení, ktorí majú adaptačné problémy, najmä v 1. a 5. ročníku, aktívne využíva služby školského psychológa, CPPPaP, CŠPP v Komárne, spolupracuje s inými odbornými pracovníkmi.