Aplikovaná logika (APL)

Predmet pozostáva z dvoch častí. Prvá časť je zameraná na rozvoj logického myslenia, pamäte, jazykových zručností a čitateľskej gramotnosti. Druhá časť je venovaná spoznávaniu a hraniu spoločenských hier.

Logika je veda o správnom myslení alebo veda o správnosti rozumových operácií, ktorých cieľom je poznanie pravdy. Logika má povahu praktickej vedy, to znamená, že celý obsah poznatkov, systematicky usporiadaných, ktoré tvoria náplň logiky, svojim finálnym určením tvoria základňu pre ďalšie rozumové poznávacie úkony.

S pojmom logika v rôznych jeho významoch sa stretávame v každodennom bežnom živote. Predmet Aplikovaná logika sa z pohľadu teórie zameria v stručnosti len na základy metodológie. To znamená, že žiaci sa oboznámia so základnými metódami logického uvažovania, ktorými sú dedukcia a indukcia, analýza a syntéza, abstrakcia, pozorovanie, hypotéza a teória a vysvetľovanie. Nosným pilierom predmetu bude predovšetkým prax v podobe riešenia rébusov, hlavolamov, úsudkových úloh.

Druhou časťou predmetu je výučba a hranie doskových logických a strategických hier. Hra je prirodzenou súčasťou výchovy každého dieťaťa. Hra má byť taká, aby nútila dieťa rozmýšľať, aby posilňovala jeho sociálne správanie, schopnosť dohodnúť sa, trpezlivosť a komunikačné schopnosti. Hra je činnosť, ktorá rozvíja emocionálnu inteligenciu, sebapoznanie a formuje osobnosť. Dieťa berie hru vážne, preto mu musíme pomôcť v spracovaní pocitu víťazstva, či prehry. Účastník hry sa musí naučiť zvládať napäté situácie a zlyhanie. Posolstvom hry je nikdy to nevzdať, lebo aj z nepriaznivej situácie môže vyjsť hráč víťazne. Pri hre je veľmi dôležité dodržiavanie pravidiel. Dodržiavanie pravidiel je dôležité pri budovaní vzťahov a pri spolupráci. Dôležité je naučiť sa hrať a konať fair play. Doskové hry sú výborným nástrojom na učenie sa a na rozvoj myslenia. Dopomáhajú k školským úspechom. Žiak sa musí naučiť rozhodnúť sa a musí znášať následky rozhodnutia. Naučí sa premýšľať, plánovať, riešiť situácie. Keď bude dieťa schopné rozmýšľať počas hry, tak bude schopné rozmýšľať aj mimo nej, čím sa vlastne naučí učiť sa. Prostredníctvom hry sa bude rozvíjať myslenie a kritické myslenie, schopnosť plánovania, schopnosť vymyslieť stratégiu. Neodmysliteľnou súčasťou hier je úspech. Úspech je najlepšou motiváciou žiaka. Zažívaním úspechu rastie viera v seba a pocit, že dokáže zvládnuť všetky úlohy. Okrem intelektuálnych schopností sa rozvíjajú aj výchovné ciele ako sú víťazstvo a prehra, vytrvalosť, odhodlanie, odvaha, orientácia na cieľ, riskovanie, obozretnosť, rozhodnosť, prevzatie zodpovednosti, dodržiavanie pravidiel. Ale tak isto aj trpezlivosť, schopnosť tolerovať zlyhanie, empatia, spolupráca, zdvorilosť, disciplína, cit pre poriadok, byť pohotový a orientácia na úspech. Logické hry sú dobre využiteľné pri zvládaní konfliktov, keď sa konfrontujú záujmy, hodnoty, názory a zámery.