Školský klub  KLUBKO  pri ZŠ  J. A. Komenského v Komárne poskytuje   deťom priestor pre oddych a relaxáciu, vytvára podmienky na samostatnú a rovesnícku prípravu na vyučovanie, podporuje deti k vytváraniu priateľských vzťahov,   rozvíja u detí  kreativitu  a podporuje  činnosti, ktoré ich zaujímajú. Rozsiahly areál so športovými ihriskami a zelenými plochami vedie deti k aktívnemu oddychu.  

 

    Prevádzka ŠKD je zabezpečená od 6.00 hod do 16.30 hod. Každoročne školský klub navštevuje viac ako dvesto detí 1. – 5.ročníka rozdelených do jednolivých klubov rešpektujúc  maximálny počet žiakov.

    Formy výchovy a vzdelávania, v ktorých sú realizované jednotlivé vzdelávacie a oddychové činnosti v ŠKD, sú veľmi rôznorodé a pestré. Preto v našej klubovej práci nechýbajú činnosti ako sú: hra, besedy, rozhovory, diskusné kruhy, ankety, súťaže, kvízy, vychádzky, telovýchovné chvíľky. Medzi prednosti nášho klubu patrí bohaté využívanie voľnočasových kultúrno spoločenských aktivít a podujatí ako sú návštevy  knižnice, múzeí; výstav, kultúrnych programov a vystúpení. Počas prevádzky klubu majú žiaci k dispozícii pestrú paletu športových  záujmových krúžkov či tvorivých dielní.  Pravidelne organizujeme návštevu filmových predstavení a vybitia energie v populárnom jumplande.

    Keďže sme si vedomí, že v čase vedľajšich prázdnin môže byť pre rodičov náročné zbezpečiť program pre svoje deti, počas  Jesenných a Veľkonočných prázdnin  školský  klub organizuje  jednodňové výlety do blízkeho i vzdialenejšieho okolia. Cez letné prázdniny  ponúkame rodičom školský denný tábor v štyroch týždňových turnusoch.  Pod dohľadom našich kmeňových pedagógov je tábor nabitý aktivitami, kreativitou, príbehmi a oddychom. Pre tých odvážnejších organizujeme v dvoch týždňových turnusoch pobytové tábory v nádhenom horskom prostredí severného Slovenska.

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno