ŠKD

Školský klub KLUBKO pri ZŠ J. A. Komenského v Komárne poskytuje deťom priestor pre oddych a relaxáciu, vytvára podmienky na samostatnú a rovesnícku prípravu na vyučovanie, podporuje deti k vytváraniu priateľských vzťahov, rozvíja u detí kreativitu a podporuje činnosti, ktoré ich zaujímajú. Rozsiahly areál so športovými ihriskami a zelenými plochami vedie deti k aktívnemu oddychu.

Prevádzka ŠKD je zabezpečená od 6.00 hod do 16.30 hod. Každoročne školský klub navštevuje viac ako dvesto detí 1. - 5. ročníka rozdelených do jednotlivých klubov rešpektujúc maximálny počet žiakov.

Formy výchovy a vzdelávania, v ktorých sú realizované jednotlivé vzdelávacie a oddychové činnosti v ŠKD, sú veľmi rôznorodé a pestré. Preto v našej klubovej práci nechýbajú činnosti ako sú: hra, besedy, rozhovory, diskusné kruhy, ankety, súťaže, kvízy, vychádzky, telovýchovné chvíľky. Medzi prednosti nášho klubu patrí bohaté využívanie voľnočasových kultúrno spoločenských aktivít a podujatí ako sú návštevy knižnice, múzeí, výstav, kultúrnych programov a vystúpení. Počas prevádzky klubu majú žiaci k dispozícii pestrú paletu športových záujmových krúžkov či tvorivých dielní. Pravidelne organizujeme návštevu filmových predstavení a vybitia energie v populárnom Jumplande.

Keďže sme si vedomí, že v čase vedľajších prázdnin môže byť pre rodičov náročné zabezpečiť program pre svoje deti, počas Jesenných a Veľkonočných prázdnin školský klub organizuje jednodňové výlety do blízkeho
i vzdialenejšieho okolia. Cez letné prázdniny ponúkame rodičom školský denný tábor v štyroch týždňových turnusoch. Pod dohľadom našich kmeňových pedagógov je tábor nabitý aktivitami, kreativitou, príbehmi
a oddychom. Pre tých odvážnejších organizujeme v dvoch týždňových turnusoch pobytové tábory v nádhernom horskom prostredí severného Slovenska.