Školský špeciálny pedagóg

Mgr. Dana Ďuríková 

Konzultačné hodiny:
pondelok 14:00 - 15:30

Kancelária č. 50

Kontakt:
tel. č.: 0915 794 822
           035/ 77 00 811

e-mail: danka.durikova@zskomenskehokn.sk


Konzultácie je možné dohodnúť si vopred
na uvedenom kontakte.
Hlavnou náplňou školského špeciálneho pedagóga tvorí priama práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, konzultácie s rodičmi, práca s učiteľmi a spolupráca s centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a špeciálnopedagogického poradenstva.

Práca so žiakom

Žiaci prichádzajú do učebne špeciálneho pedagóga na hodinu špecifického vyučovacieho predmetu - špeciálnopedagogická podpora, ktorú absolvujú podľa vopred stanoveného rozvrhu. Na hodine sa rozvíja tá časť - funkcia, ktorá sa pri diagnostike v poradni odhalila ako problémová. To znamená, že podľa záverov z poradní je žiak vzdelávaný podľa konkrétneho vzdelávacieho programu. Napr. podľa:

  • Vzdelávacieho programu pre žiakov s vývinovými poruchami učenia,
  • Vzdelávacieho programu pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou,
  • Vzdelávacieho programu pre žiakoch s poruchami pozornosti a aktivity,
  • Vzdelávacieho programu pre žiakov s autizmom (bez mentálneho postihnutia), atď..

Tieto hodiny môžu byť využívané aj ako hodiny na objasnenie edukačného obsahu, ktoré sa pri aplikácii bežných pedagogických metód zo strany vyučujúceho dieťaťu nepodarilo pochopiť alebo môžu byť na základe odporúčania poradní využívané na preverovanie vedomostí z konkrétneho predmetu (žiakom je poskytnutá väčšia časová dotácia, relaxačný oddych, atď.).

Špeciálny pedagóg pri svojej práci využíva odbornú literatúru, pracovné listy (napr. pre dyslektikov, dysgrafikov, atď.), edukačné počítačové programy, špeciálne hry a cvičenia.

Dôležitou úlohou špeciálno-pedagogickej intervencie tvoria aj rozhovory so žiakom, ktoré majú posilniť vzťah špeciálneho pedagóga a žiaka na základe dôvery, stimulovať aktivitu dieťaťa a zároveň ho motivovať do ďalšej práce.

Práca s rodičmi

Hlavnou témou stretnutia školského špeciálneho pedagóga a rodiča (zákonného zástupcu) je výmena vzájomných skúseností, postupov a hľadanie spoločného a účinného postupu pri edukačnom pôsobení na žiaka a pri zdolávaní jeho špecifických problémov.

Súčasťou spolupráce s rodičmi je aj kompletizácia povinnej dokumentácie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Práca s učiteľmi

Školský špeciálny pedagóg poskytuje poradenstvo a pomoc ako triednym, tak aj predmetovým učiteľom pri vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pomáha riešiť možné problémy pri edukácii, poskytuje poradenstvo týkajúce sa postupov, kompenzačných pomôcok, vytvárania a hodnotenia kontrolných písomných prác.

Spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie a s Centrom špeciálnopedagogického poradenstva
v Komárne.

Školský špeciálny pedagóg úzko spolupracuje aj s odborníkmi daných centier. Je sprostredkovateľom medzi školou a poradenským orgánom a zabezpečuje súhlas poradenského zariadenia s individuálnou integráciou konkrétneho žiaka.