Pomáhajúce profesie v edukácii detí
a žiakov II.

Naša základná škola sa od 01.01.2021 zapojila do národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. Vďaka vyššie spomínanému projektu na škole pracuje inkluzívny tím v zložení pedagogickí asistenti, školský psychológ a školský špeciálny pedagóg. Tento tím pracovníkov sa aktívne zapája do edukačného procesu a chodu školy.

Pedagogickí asistenti sú nápomocní ako vo výchovno-vzdelávacom procese, tak vo voľnočasových aktivitách organizovaných školou, v spolupráci s rodinou. Aktívne spolupracujú:

 • s pedagogickými zamestnancami školy, s učiteľmi v triede,

 • sú nápomocní žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako je prekonávanie bariér, ktoré plynú z ich zdravotného znevýhodnenia,

 • podieľajú sa na uľahčovaní adaptácie žiakov,

 • aktívni sú pri spoločenských a športových podujatiach školy a pri komunikácii s rodičmi (zákonnými zástupcami) žiaka o procese výchovy a vzdelávania.

Súčasťou inkluzívneho tímu na škole je školský psychológ a školský špeciálny pedagóg.


Školský psychológ vykonáva:

 • psychologickú diagnostiku,

 • poskytuje individuálne, skupinové alebo hromadné psychologické poradenstvo, prevenciu a intervenciu žiakom so zameraním na výchovu a vzdelávanie,

 • poskytuje psychologické poradenstvo zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom,

 • spolupracuje pri prekonávaní bariér vo výchove a vzdelávaní žiakov,

 • pracuje so žiakmi s problémami v správaní,

 • aktívne spolupracuje s odbornými zamestnancami centier výchovného poradenstva a prevencie.


Školský špeciálny pedagóg:

 • vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

 • poskytuje individuálne a skupinové špeciálnopedagogické poradenstvo, služby a konzultácie v procese výchovy a vzdelávania žiakom, zákonným zástupcom žiakov a pedagogickým zamestnancom školy,

 • uskutočňuje odbornú špeciálnopedagogickú starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení a v správaní,

 • spolupodieľa sa na vytváraní a aktualizácii IVVP pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

 • kompletizuje dokumentáciu individuálne začleneného žiaka a dohliada na používanie kompenzačných pomôcok odporúčaných zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie,

 • pravidelne realizuje reedukácie so žiakmi so zdravotným znevýhodnením,

 • aktívne spolupracuje s odbornými zamestnancami centier výchovného poradenstva a prevencie a pripravuje podklady potrebné k vyšetreniu žiaka základnej školy.