Mladý chemik

Krúžok navštevujú žiaci ôsmeho a deviateho ročníka. Je zameraný na rozvíjanie manuálnych zručností, ktoré sú obohatené o radosť z experimentovania a prípravu na chemickú olympiádu. Pomocou jednoduchých pokusov žiaci objavujú čaro chémie.

Jednotlivé pokusy sú realizované metódami aktívneho poznávania, ktoré výraznou mierou prispievajú k formovaniu a rozvíjaniu logického, kritického a tvorivého myslenia žiakov, ako aj osvojenia si dôležitých manuálnych zručností.

Žiaci si majú možnosť v dostatočnej miere osvojiť zručnosti a návyky bezpečnej práce v chemickom laboratóriu. Tu majú dostatočný priestor a možnosť precvičovať si vlastné schopnosti a získané vedomosti nadobudnuté na hodinách pretaviť do spôsobilostí a návykov, ktoré následne využijú v každodennom živote aj reprezentácii školy na CHO, kde dosahujeme vynikajúce výsledky.

Krúžok Mladý chemik pracuje pod vedením pani učiteľky Želmíry Dobrovickej.