Matematický krúžok
pre 5. - 6. ročník

Krúžok je určený žiakom 5. a 6. ročníka. Cieľom je zvýšiť záujem žiakov o matematiku, v prípade záujmu doučiť žiakov základné učivo a hravou formou sprístupniť žiakom úlohy, s ktorými sa budú stretávať v praxi. Pozornosť bude zameraná na riešenie logických a aplikačných úloh, precvičovanie úloh testovacích, príprava žiakov na matematické súťaže a docvičenie učiva, s ktorým majú žiaci problémy na hodinách matematiky.