Loptové hry
pre 2. - 3. ročník

Loptové hry sú zamerané na celkový rozvoj žiaka, hlavne jeho rozvoj telesnej zdatnosti a obratnosti. Rozvíja zmysel pre hru v kolektíve, zodpovednosť a spolupatričnosť. Venovať sa budeme loptovým hrám ako je vybíjaná, basketbal a volejbal. Žiaci sa oboznámia s pravidlami hier a základnými hrovými činnosťami a samotnou hrou. Krúžok je zameraný na rôzne pohybové aktivity - cvičenia so švihadlom, cvičenia s loptami, hod loptičkou do diaľky, hod loptičkou na cieľ, rôzne pohybové hry a loptové hry. Cieľom je získanie športových návykov, rozvoj kondície, zmysel pre kolektív fair play, aktívnu regeneráciu a pohyb.

Krúžok vedie pani vychovávateľka Katarína Balázsová.