Literárny krúžok


"List za listom - baví ma čítať", je naše motto.


Krúžok je smerovaný deťom, ktoré majú možnosť hravou formou zažiť radosť z čítania, ukrytú vo veršoch básní a v próze. Hlavným cieľom je podporiť záujem detí o čítanie, pomôcť získať správne čitateľské návyky, vzťah ku knihám. Naučiť sa čítať s porozumením, oboznamovať sa s vhodnou detskou literatúrou, spisovateľmi a ilustrátormi. Práca v krúžku je tvorivá, pútavá, okrem čítania deti nacvičujú krátke dramatizácie, píšu vlastné úvahy, básne, príbehy a pomocou ďalších aktivít rozvíjajú čitateľskú gramotnosť. Stávajú sa aj častými návštevníkmi mestskej knižnice, galérie, besedy so spisovateľmi a umeleckých výstav.

Krúžok pracuje pod dohľadom pani učiteľky Nely Trávničkovej.