Kondičné cvičenia zo slovenského jazyka

Už zo samotného názvu vyplýva, že siedmu vyučovaciu hodinu sa s prihlásenými žiakmi venujeme zdokonaleniu pravopisu formou krátkych diktátov, tvorivých pravopisných cvičení, ktoré, samozrejme, korešpondujú s preberaným učivom na vyučovacích hodinách. Taktiež sa na spomínaných hodinách vytvára priestor na podrobné vysvetľovanie učiva, ktorému žiaci nerozumejú a tiež náročným gramatickým javom. Hravou súťažnou formou pracujeme so slovníkmi, vyhľadávame cudzie slová, frazeologizmy, a tak si obohacujeme slovnú zásobu. Žiaci ochotne využívajú tieto hodiny na prezentáciu slohových prác, na ich hodnotenie a následnú korekciu štylistických a pravopisných chýb. Každoročný záujem našich detí nám robí radosť.

Krúžok pracuje pod dohľadom pani učiteľky Ingrid Sedláčkovej.