IT akadémia

Naša škola je zapojená v projekte - Národný projekt "IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie" , ktorý reaguje na požiadavky IT sektora prispôsobiť vzdelávací systému aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu práce. Oproti súčasnému stavu potrebuje IT sektor ročne navyše aspoň tisíc nových zamestnancov - špecialistov. Jeho hlavným cieľom je "vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT".

Prijímateľom bude Centrum vedecko-technických informácií SR, partnermi budú Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Žilinská univerzita v Žiline. Tieto subjekty spolu s IT Asociáciou Slovenska (ITAS), klastrom Košice IT Valley a Slovenskou informatickou spoločnosťou vytvárajú IT Akadémiu ako platformu pre vybudovanie moderného a tvorivého vzdelávacieho prostredia, ktoré z hľadiska udržateľnosti umožní dlhodobo vychovávať kvalifikovaných odborníkov pre široké portfólio pracovných príležitosti v IT sektore.

Hlavný cieľ projektu je naplniť realizáciou dvoch odborných aktivít:

 1. Vzdelávanie na ZŠ a SŠ pre informačnú spoločnosť
 2. Vzdelávanie na VŠ pre informačnú spoločnosť

Partnerom IT Akadémie môžu byť základné školy, stredné školy, vysoké školy, IT firmy, združenia, subjekty verejnej správy a ďalšie subjekty, ktoré participujú na realizácii národného projektu.

Naša Základná škola ako IT Akadémia partner bude spolupracovať na nasledovných úrovni:

Rozšírená úroveň, ktorá umožňuje:

 1. využívanie v projekte vytvorených inovatívnych nástrojov vo výučbe INF, MAT, prírodných a technických vied;
 2. účasť na popularizačných a mimoškolských vzdelávacích aktivitách;
 3. účasť na tvorbe a overovaní inovatívnych nástrojov pre výučbu INF, MAT, prírodných a technických vied;
 4. vzdelávanie učiteľov;
 5. využívanie ITScienceLab pre ZŠ.

Výhody vyplývajúce školám z Partnerstva v IT Akadémii:

Benefity pre ZŠ (okrem ITScience lab)

 • Bádateľsky orientované inovatívne vzdelávanie informatiky, matematiky a prírodovedných predmetov
 • Realizácia nových akreditovaných kurzov kontinuálneho vzdelávania
 • Nové aktivity neformálneho vzdelávania pre učiteľov ZŠ a SŠ - popularizačné prednášky, exkurzie v IT firmách,...
 • Nové popularizačné aktivity pre žiakov - Veda v meste, IT čajovne, súťaže, krúžky,...
 • Vytváranie priamych väzieb a lokálnych partnerstiev medzi ZŠ, SŠ, VŠ a IT firmami

Výhody pre žiakov a študentov SŠ a ZŠ

 • zmena postojov - "Chcem študovať IT"
 • zvýšenie úrovne a rozsahu digitálnej gramotnosti
 • osvojenie nových aktuálnych poznatkov nad rámec exitujúceho obsahu vzdelávania - cez inovatívne metodiky a nové predmety (na SŠ), popularizačné prednášky, súťaže, krúžky,...
 • rozvoj vedeckej a technickej gramotnosti - získanie bádateľských kompetencií

Výhody pre učiteľov SŠ a ZŠ

 • rozšírenie odborných kompetencií pre orientáciu žiakov na štúdium informatiky a IKT
 • získanie didaktických kompetencií v súlade s najnovšími trendmi vyučovania prírodných a technických vied, matematiky a informatiky
 • zvýšenie úrovne a rozsahu digitálnej gramotnosti, osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií
 • spoluprácou s IT firmami a VŠ vytvorenie dlhodobého podnetného prostredia pre ďalší odborný rast

Naša škola patrí medzi školy , ktoré získajú z projektu ITScience laboratórium. Laboratórium umožní zaujímavejšie a moderne učiť prírodovedné predmety na našej škole.


IT Science Lab

Naša škola patrí medzi školy , ktoré získajú z projektu ITScience laboratórium. Laboratórium umožní zaujímavejšie a moderne učiť prírodovedné predmety na našej škole.

Laboratórium pozostáva z:

14ks - Tablet 1, 1ks - 3D AiO Printer/Scanner, 1ks - Codebug (classroom set), 7ks - Senzorová doska PicoBoard, 7ks - Doplnková súprava k robotickej stavebnici, 1ks - Pneumatické systémy - doplnková súprava, 1ks - IR ovládač k robotickej stavebnici, 7ks - IR senzor k robotickej stavebnici, 7ks - Napájací adaptér 4, 7ks - Robotická stavebnica , 1ks - Sada robotických autíčok, 1ks - Meteostanica 1, 1ks - Digitálna váha, 1ks - Digitálny mikroskop 1, 14ks - Preparačná súprava, 14ks - Vreckový USB mikroskop, 1ks - Refraktometer ručný na cukor, 1ks - Biokomora 250, 1ks - Dynamický vozíčkový systém (1,2m), 4ks - Interfejsová jednotka 1, 4ks - Interfejsová jednotka 2, 1ks - Laboratórne váhy USB, 4ks - Nerezový teplomer, 1ks - Senzor CO2 vo vzduchu , 1ks - Senzor elektrického napätia, 1ks - Senzor O2 vo vzduchu, 2ks - Senzor pH 1, 1ks - Senzor prúdu 1, 2ks - Senzor sily 1, 1ks - Senzor svetla, 2ks - Senzor tlaku plynu 1, 1ks - Ultrazvukový senzor vzdialenosti, 6ks - Tlačový materiál pre 3D, 4ks - Tyčinkový teplomer Amarell.

Využívanie

 • Krúžok robotiky a programovania v jazyku Scratch (fotky Robotika1, Robotika2, Robotika3)
 • Overovanie inovatívnych metodík na Fyzike - (fotky Fyz1, Fyz2, Fyz3)
 • Overovanie inovatívnych metodík na Informatike
 • Overovanie inovatívnych metodík na Matematike


Krúžok robotiky a programovania v jazyku Scratch

 • vedený učiteľkou Mgr. Ágnes Jobbágyovou
 • pre žiakov 5. - 9.ročníka
 • do krúžku sa môžu prihlásiť aj žiaci iných škôl komárňanského regiónu
 • má naučiť žiakov kreatívne myslieť, systematicky uvažovať a spolupracovať
 • obsah krúžku: programovanie robotických stavebníc LEGO EV3, skúmanie LEGO EV3 hardvérovej kocky, spoznávanie a použitie senzorov a motorov, konštrukcia základného robota, programové prostredie LEGO Mindstorms, programové ovládanie senzorov a motorov, využitie senzorov LEGO EV3 zostavy, riešenie jednoduchých úloh, použitie senzorov na riadenie robota - sledovanie čiary, labyrint, meranie vzdialenosti

Žiaci sa zoznámia s prostredím programu, tvorbou algoritmov, príkazmi, tvorbou cyklov, rozhodovaním, podmienkami, súradnicovým systémom, posielaním správ, premennými, blokmi, tvorbou animácii a hier.