Program Second Step - DRUHÝ KROK


Naša základná škola sa zapojila do Programu Second Step - Druhý krok, ktorý je realizovaný pod záštitou MŠVVaŠ SR a Nadácie Markíza.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odporúča využívať preventívny program ako učebnú pomôcku vo vyučovaní predmetu Etická výchova na prvom stupni základných škôl, ale aj mimo vyučovania.

Na Slovensku sa program dostal do materský a základných škôl vďaka združeniu PROFKREATIS plus, ktorý je držiteľom licencie pre Slovensko.

Program Second Step - Druhý krok je preventívny program, ktorý dokázateľne pomáha:

 • Rozvíjať schopnosti detí správne riešiť konfliktné situácie.

 • Rozvíjať toleranciu žiakov voči odlišnosti (sociálnym, telesným, etnickým).

 • Zlepšovať vzťahy a komunikáciu (učiteľ - žiak).

 • Zvyšovať školskú úspešnosť (zlepenie prospechu detí).

Program sa realizuje v troch častiach:

V časti I Nácvik empatie sa deti naučia:

 • Spoznať vlastné pocity a pocity druhých ľudí.

 • Zaujať hľadisko iných ľudí.

 • Reagovať empaticky voči ostatným.

V časti II Ovládanie impulzivity a riešenie problémov sa deti učia:

 • Uplatniť stratégiu na riešenie problémov v sociálnych situáciách.

 • Nacvičovať si zručnosti dobrého správania sa v kolektíve.

V časti III Zvládnutie hnevu sa deti naučia:

 • Uvedomovať si pocity hnevu.

 • Uplatniť techniky dobrého správania s cieľom upokojiť sa a premýšľať.

Program sa bude v našej škole realizovať 1 hodina/týždenne skupinovo na I. stupni.