Čítame pre radosť

Čítame pre radosť je rozvojový projekt MŠVVaŠ. Jeho účelom je posilnenie pozitívneho vzťahu ku knihám a čítaniu a budovanie čitateľského sebavedomia u detí a mladších žiakov, pričom hlavným cieľom je zriadiť alebo doplniť triedne knižnice.

Náš projekt uspel v druhom kole výzvy a podarilo sa nám získať financie na zriadenie triednych knižníc v štyroch triedach na 1. stupni.

Týmto projektom sme nadviazali na predchádzajúci úspešný projekt Čítame radi, v rámci ktorého sme zriadili miniknižnicu v Relaxačnom kútiku na chodbe školy, ktorá je voľne prístupná všetkým žiakom školy.