Vážení rodičia,
dňa 21.11. 2018 sa bude realizovať celoslovenské testovanie piateho ročníka, Testovanie 5. Test bude zo slovenského jazyka a matematiky. Časový harmonogram sme vám posielali cez Edupage alebo ho nájdete na https://www.nucem.sk/sk/testovanie_5  Žiaci budú mať skrátené vyučovanie do  ukončenia testovania  (11:35) 
Pokiaľ Vaše dieťa je zapísané v ŠKD, nástup do ŠKD bude ako v bežné dni.  Pre tieto deti bude k dispozícii zberná miestnosť aj po ukončení testovania.
Žiaci so zdravotným znevýhodnením budú mať skrátené vyučovanie do ukončenia testu.

Apelujeme, aby žiaci v deň testovania prišli v dostatočnom časovom predstihu, keďže harmonogram testovania je pevne daný a nedá sa posúvať.
Časový harmonogram platí pre všetky školy rovnako. Nie je prípustné, aby žiak prišiel na testovanie tesne pred zvonením alebo tesne po zvonení.
                                        Deťom držíme palce.                      
                                                                                  ZŠ J. A. Komenského

                    

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EMBA_S&C, s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese 
meszaros.ernest@emba.sk.

   

    Žiaci 5. – 9. ročníka absolvovali prednášky s názvom Cirkulárna ekonomika, ktoré realizuje RRA Komárno v rámci projektu s názvom „Kruh cirkulárnej ekonomiky“. Projekt je podporený Programom spolupráce INTERREG V-A SK-HU a je financovaný z ERDF, štátneho rozpočtu SR a Maďarska. Cirkulárna ekonomika je založená na tom, že všetky produkty, výrobky či materiály sú zapojené do svojho cyklu tak, že po použití sa stanú opätovne zdrojmi pre nové produkty. To znamená, že odpad ako taký už nebude viac existovať. Naša škola sa bude snažiť znižovať zmesový komunálny odpad zavedením triedeného zberu a kompostovania na škole. A tak sa zaradíme medzi „Cirkulárne“ školy.

circularschools.eu

 

ELEKTRONICKÁ ŽIACKA KNIŽKA

 

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno