Školský špeciálny pedagóg

Konzultačné hodiny školského špeciálneho pedagóga sú v pondelok od 14.00 hod do 15.30 hod. v kancelárii č. 50. Poprípade si môžu konzultácie dohodnúť vopred na tel. čísle:   0915 794 822, 035/ 77 00 811 alebo e-mailom: danka.durikova@zskomenskehokn.sk.

Hlavnou náplňou školského špeciálneho pedagóga tvorí priama práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, konzultácie s rodičmi, práca s učiteľmi a spolupráca s centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a špeciálnopedagogického poradenstva.

Práca so žiakom

Žiaci prichádzajú do učebne špeciálneho pedagóga na hodinu špecifického vyučovacieho predmetu - špeciálnopedagogická podpora, ktorú absolvujú podľa vopred stanoveného rozvrhu. Na hodine sa rozvíja tá časť – funkcia, ktorá sa pri diagnostike v poradni odhalila ako problémová. To znamená, že podľa záverov z poradní je žiak vzdelávaný podľa konkrétneho vzdelávacieho programu. Napr. podľa:

 • Vzdelávacieho programu pre žiakov s vývinovými poruchami učenia,
 • Vzdelávacieho programu pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou,
 • Vzdelávacieho programu pre žiakoch s poruchami pozornosti a aktivity,
 • Vzdelávacieho programu pre žiakov s autizmom (bez mentálneho postihnutia), atď..  

Tieto hodiny môžu byť využívané aj ako hodiny na objasnenie edukačného obsahu, ktoré sa pri aplikácii bežných pedagogických metód zo strany vyučujúceho dieťaťu nepodarilo pochopiť alebo môžu byť na základe odporúčania poradní využívané na preverovanie vedomostí z konkrétneho predmetu (žiakom je poskytnutá väčšia časová dotácia, relaxačný oddych, atď.).

Špeciálny pedagóg pri svojej práci využíva  odbornú literatúru, pracovné listy (napr. pre dyslektikov, dysgrafikov, atď.), edukačné počítačové programy, špeciálne hry a cvičenia.

Dôležitou úlohou špeciálno-pedagogickej  intervencie tvoria aj rozhovory so žiakom, ktoré majú posilniť vzťah špeciálneho pedagóga a žiaka na základe dôvery, stimulovať aktivitu dieťaťa a zároveň ho motivovať do ďalšej práce.

Práca s rodičmi

Hlavnou témou stretnutia školského špeciálneho pedagóga a rodiča (zákonného zástupcu) je výmena vzájomných skúseností, postupov a hľadanie spoločného a účinného postupu pri edukačnom pôsobení na žiaka a pri zdolávaní jeho špecifických problémov.

Súčasťou spolupráce s rodičmi je aj kompletizácia povinnej dokumentácie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 

Práca s učiteľmi

Školský špeciálny pedagóg poskytuje poradenstvo a pomoc ako triednym, tak aj predmetovým učiteľom pri vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pomáha riešiť možné problémy pri edukácii, poskytuje poradenstvo týkajúce sa postupov, kompenzačných pomôcok, vytvárania a hodnotenia kontrolných písomných prác.

Spolupráca s Centrom pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie a s Centrom špeciálnopedagogického poradenstva v Komárne.

Školský špeciálny pedagóg úzko spolupracuje aj s odborníkmi daných centier. Je sprostredkovateľom medzi školou a poradenským orgánom a zabezpečuje súhlas poradenského zariadenia s individuálnou integráciou konkrétneho žiaka. 

 

Mgr. Dana Ďuríková,  školský špeciálny pedagóg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchovné poradenstvo

Konzultačné hodiny výchovného poradcu sú v pondelok od 14.00 hod do 15.30 hod. v kancelárii č. 50. Poprípade si môžu konzultácie dohodnúť vopred na tel. čísle:   0915 794 822, 035/ 77 00 811 alebo e-mailom: danka.durikova@zskomenskehokn.sk.

 

Plán práce na školský rok 2020/2021                      

Hlavné ciele:  

Činnosť výchovného poradcu sa riadi pokynmi CPPPaP, nariadeniami Vyhlášky č. 42/1996 Z. z. O ochrane osobných údajov, školským zákonom č. 245/2008 Z.z., § 3, 130 odstavec 5, 134 a Pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ pre školský rok 2020/2021.

Výchovný poradca vykonáva:

 • PORADENSKÁ ČINNOSŤ 
 • KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ
 • KOORDINAČNÁ ČINNOSŤ
 • ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ 
 • VZDELÁVACIA ČINNOSŤ
 • MONITOROVACIA ČINNOSŤ 
 • PROPAGAČNÁ A INFORMAČNÁ ČINNOSŤ 
 • PREVENTÍVNA A OSVETOVÁ ČINNOSŤ 

Plán výchovného poradcu

 • Monitorovanie šikanovania vo všetkých triedach.
 • Výchova k manželstvu a rodičovstvu – hodnoty v živote našich žiakov.
 • Zasadnutia výchovnej komisie.
 • Tr. schôdze RZ.
 • Pôsobiť na rodičov  od 1. ročníka – a viesť ich k  zodpovednosti za dieťa, informovať rodičov o povinnosti štátu a školy za dieťa, pripomenúť práva ale hlavne povinnosti rodiča za dieťa.
 • Spolupráca so  žiackym parlamentom.
 • Do pôsobenia proti šikanovaniu zapojiť samotné deti – hry, scénky, anketky, vyhodnotenia (spolupráca so školským psychológom).
 • Zabezpečiť odborné materiály, prednášky pre učiteľov, rodičov i žiakov – sprostredkovať konzultácie.
 • Uskutočniť monitoring žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami -telesné, zrakové, sluchové, postihnutie, vývinové poruchy učenia a vývinové poruchy správania.
 • Zisťovať charakter príčin osobnostných problémov, porúch v správaní a           neúspešnosti žiakov v učení.
 • Konzultačné hodiny aj pre rodičov žiakov so ŠVVP.
 • Poskytovať pomoc pri odstraňovaní sociálno-patologických prejavov v správaní

a v krízových sociálnych situáciách ako aj v prípade protispoločenskej  činnosti.

 • Zefektívniť preventívnu pomoc hlavne u tých žiakov, ktorí sú z dysfunkčného            prostredia, hľadať príčiny ich zlyhávania v prospechu, správaní, hľadať podmienky na

konsolidáciu ich vývinu, uskutočňovať pohovory.

 • Rozvíjať pozitívne orientované aktivity aj v oblasti voľného času s cieľom vychovať žiakov schopných odmietnuť ponúkané drogy.
 • Venovať sa najčastejším problémom: nevhodné správanie na vyučovaní, záškoláctvo, fajčenie, ale i krádeže, šikanovanie.

 

Počas celého školského roka sa výchovný poradca zúčastňuje zasadnutí VP a podujatí organizovaných CPPPaP, pomáha pedagógom, rodičom, žiakom, ktorí majú problémy so žiakmi v správaní a učení, ktorí majú adaptačné problémy, najmä v 1. a 5. ročníku, aktívne využíva služby školského psychológa, CPPPaP, CŠPP v Komárne, spolupracuje s inými odbornými pracovníkmi.

 

Mgr. Dana Ďuríková, výchovný poradca

 

 

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno