Náš žiak je naša hodnota

Náš žiak je naša hodnota

Sme škola, ktorá

  • dáva každému žiakovi pevné základy a silné krídla,
  • výchovno-vzdelávaciu činnosť smeruje k príprave žiakov na život,
  • učí žiakov kriticky a tvorivo myslieť a úspešne riešiť problémy,
  • v spolupráci s rodičmi vychováva zo žiakov pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí,
  • pripravuje žiakov rozhľadených, schopných pracovať v tíme, schopných sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu.

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno