Krúžok MLADÝ CHEMIK

Krúžok MLADÝ CHEMIK

Krúžok  pracuje  už deviaty rok. Navštevujú ho žiaci siedmeho až deviateho ročníka. Je zameraný na rozvíjanie manuálnych zručností, ktoré sú obohatené o radosť z experimentovania. Pomocou jednoduchých  pokusov žiaci objavujú čaro chémie.

   Jednotlivé pokusy sú realizované metódami aktívneho poznávania, ktoré výraznou mierou prispievajú k formovaniu a rozvíjaniu logického, kritického a tvorivého myslenia žiakov, ako aj osvojenia si dôležitých manuálnych zručností.

   Žiaci si majú možnosť v dostatočnej miere osvojiť zručnosti a návyky bezpečnej práce v chemickom laboratóriu. Tu majú dostatočný  priestor a možnosť precvičovať si vlastné schopnosti a získané vedomosti nadobudnuté  na hodinách pretaviť do spôsobilosti a návykov, ktoré následne využijú v každodennom živote.

Krúžok Mladý chemik pracuje pod vedením pani učiteľky Želmíry Dobrovickej.

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno