Predmetové komisie

Vzdelávacia oblasť Vedúci predmetovej komisie
Jazyk a komunikácia Mgr. Marcela Jiríčková
Jazyk a komunikácia: cudzí jazyk Mgr. Mária Škuntová
Človek a spoločnosť
Človek a hodnoty
Mgr. Zuzana Kicová
Človek a príroda PaedDr. Monika Toltésyová
Matematika a práca s informáciami Mgr. Helena Frühaufová
Umenie a kultúra
Človek a svet práce
Mgr. Aneta Kamocsaiová
Zdravie a pohyb Mgr. Richard Kajtor
MZ primárne vzdelávanie Gabriela Kamocsaiová