Vzdelávacia oblasť

Vedúci predmetovej komisie

Jazyk a komunikácia

Viera Lebidová

Jazyk a komunikácia: cudzí jazyk

Mgr. Mária Škuntová

Človek a spoločnosť
Človek a hodnoty

Mgr. Milada Koláriková

Človek a príroda 

PaedDr. Monika Toltésyová

Matematika a práca s informáciami

Mgr. Stavrula Baštrnáková

Umenie a kultúra
Človek a svet práce

Mgr. Aneta Kamocsaiová

Zdravie a pohyb

Mgr. Richard Kajtor

MZ primárne vzdelávanie

Gabriela Kamocsaiová

 

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno