... škola plná nápadov

Vzdelávacia oblasť

Vedúci predmetovej komisie

Jazyk a komunikácia

Viera Lebidová

Jazyk a komunikácia: cudzí jazyk

Mgr. Mária Škuntová

Človek a spoločnosť
Človek a hodnoty

Mgr. Milada Koláriková

Človek a príroda 

PaedDr. Monika Toltésyová

Matematika a práca s informáciami

Mgr. Annamária Erdélyiová

Umenie a kultúra
Človek a svet práce

Mgr. Aneta Kamocsaiová

Zdravie a pohyb

Mgr. Richard Kajtor

MZ primárne vzdelávanie

Gabriela Kamocsaiová

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno