Žiaci 5. – 9. ročníka absolvovali prednášky s názvom Cirkulárna ekonomika, ktoré realizuje RRA Komárno v rámci projektu s názvom „Kruh cirkulárnej ekonomiky“. Projekt je podporený Programom spolupráce INTERREG V-A SK-HU a je financovaný z ERDF, štátneho rozpočtu SR a Maďarska. Cirkulárna ekonomika je založená na tom, že všetky produkty, výrobky či materiály sú zapojené do svojho cyklu tak, že po použití sa stanú opätovne zdrojmi pre nové produkty. To znamená, že odpad ako taký už nebude viac existovať. Naša škola sa bude snažiť znižovať zmesový komunálny odpad zavedením triedeného zberu a kompostovania na škole. A tak sa zaradíme medzi „Cirkulárne“ školy.

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno