CLIL

Implementácia prvkov metódy   CLIL do vyučovacieho procesu.

Kam ísť?

    Vychádzajúc z dokumentov európskych inštitúcii a kompetenčného profilu európskeho občana je ovládanie aspoň dvoch cudzích jazykov nevyhnutnosťou pre uplatnenie sa na trhu práce. Úroveň komunikačnej kompetencie v rámci výučby cudzích jazykov na základnej škole je zameraná na vybudovanie pevných základov pre ďalší rozvoj jazykových znalostí. V súlade s modernými trendmi vo vyučovaní cudzích jazykov sa osobitne poňatá lingvistická zložka nejaví ako  dostato
čná. Nesporným prínosom z hľadiska rozvoja kvality školy, výučbového procesu, no najmä pripravenosti absolventa je kombinovanie kognitívnych znalostí jazyka a odborného predmetu prostredníctvom aplikácie prvkov metódy CLIL. Je to práve to prepojenie jazyka a praxe. Nadobudnuté zručnosti a vedomosti žiaka, rozvoj jazykových, odborných a komunikačných kompetencií  dáva pevný základ pre uplatnenie sa v medzinárodnom prostredí a posilnenie európskeho ducha

Prečo práve CLIL?

    Primárnym cieľom projektu zavádzania prvkov CLIL do vyučovania je pripraviť žiakov na internacionálny kontext, zlepšiť ich jazykovú výbavu a odbornú prípravu ako v cudzom jazyku, tak i v samotnom odbornom predmete. Nadobudnutím týchto zručností  chceme zvýšiť stupeň uplatnenia  sa našich žiakov v ďalšom vzdelávaní a následne na trhu práce, posilniť komunikačné zručnosti a budovať systematický prístup k práci, podnietiť rozvoj kritického myslenia.
Ďalším dôležitým cieľom je zlepšiť jazykové zručnosti pedagogických zamestnancov, ich profesionálny rast a spokojnosť, modernizovať vyučovací proces, preventívne pôsobiť voči syndrómu vyhorenia pedagógov. Škola bude z realizácie projektu profitovať vyššou atraktivitou, kvalifikovanejšími ľudskými zdrojmi.

Ako to chceme dosiahnuť?

Postupnosť krokov sme si rozdelili  na  tri časti.

  V prípravnej fáze  sme sa oboznámili s odbornými informáciami a hľadali sme to správne vzdelávanie pre našich kolegov. Vybrali sme tých, ktorí boli vyslaní na pracovnú cestu a zúčastnili sa odborného vzdelávania v zahraničí. 
      Vzdelávanie vybraných pedagógov je dôležitou časťou nášho projektu, preto sme si zvolili ADC College v Londýne a štruktúrovaný kurz aplikácie metódy CLIL, ktorý sa skladal z nasledovných častí:

úvod do problematiky, techniky pre neustále napredovanie, zlepšovanie jazykových zručností, praktické ukážky skvalitnenia komunikačných schopností, ukážky techník práce a vhodných zdrojov pre výučbu metódou CLIL, uplatňovanie zásad diferencovaného prístupu, využitie rovesníckeho učenia a praktického vyučovania.

Súčasťou kurzu boli aj osobné konzultácie na stanovenie si splniteľných cieľov, techniky  sebahodnotenia, rozvoja. Dôležitým bonusom takéhoto vzdelávania je neformálna konzultácia a najmä výmena skúseností a nadviazanie kontaktov.

V praktickej časti budú účastníci vzdelávania pracovať v realizačnom tíme a prvky budú zavádzať do každodennej praxe.

Výsledkom projektu bude návrh úpravy školského kurikula o odporúčania z praktickej realizácie, vypracované pracovné listy, metodiky, postrehy, námety a príklady dobrej praxe.

Realizačný tím bude rozširovať svoje vedomosti a skúsenosti využívajúc vnútroškolské informačné kanály, internetové zdroje, blogy, sociálne siete, propagovať projekt a podporovateľov projektu na svojich internetových stránkach a profiloch sociálnych sietí.

Svoju činnosť budú pravidelne konzultovať a sebahodnotiť na spoločných sedeniach.

Náš projekt bol podporený programom EU pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus +   (kľúčová akcia 1 - vzdelávacia mobilita jednotlivcov).

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno