Zverejňovanie informácií

Zverejňovanie informácií

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

 • Právo na prístup k informáciám má každý (fyzická/právnická osoba).

 • Žiadateľ nie je povinný preukazovať právny alebo iný dôvod, pre ktorý informácie požaduje.

 • Povinné osoby (štátne orgány, obce a mestá, právnické alebo fyzické osoby, ktorým zákon zveruje vo vymedzenom rozsahu právomoc rozhodovať o určitých právach a povinnostiach, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené štátom alebo obcou, právnické osoby zriadené zákonom) sú povinné poskytovať informácie.

 • Akákoľvek informácia, ktorej zverejnenie iné predpisy výslovne nevylučujú a ktorú má povinná osoba k dispozícii je verejne prístupná.

 • Nesprístupnia sa informácie, ku ktorým je prístup verejnosti obmedzený podľa osobitných zákonov.

 • Informácia – písomnosť (jej obsah), nákres, výkres, mapa, graf, fotografia, obsah ústneho vyjadrenia alebo zvukového záznamu (rozhovor, porada), obsah technického média alebo iný záznam.

Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov - TLAČIVO

Povinné zverejňovanie informácií

Každá povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 je povinná zverejniť tieto informácie:

 • spôsob zriadenia, jej právomoci a kompetencie, popis organizačnej štruktúry - spôsob zriadenia ZŠ.pdf

 • miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie - možnosť podávania žiadostí .pdf

 • miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené - miesto podania opravného prostriedku.pdf

 • postup pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať - postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať.pdf

 • prehľad predpisov, podľa ktorých povinná osoba rozhoduje, a ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe - prehľad predpisov.pdf

 • sadzobník správnych poplatkov, ktoré vyberá za správne úkony a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií základnej školy - sadzobník úhrad.pdf

Opatrenia Covid 19

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno