Profil verejného obstarávateľa


Verejné obstarávanie

 

  • Profil verejného obstarávateľa

           Názov organizácie: Základná škola Jána Amosa Komenského

           IČO: 37861212

           Sídlo organizácie:          Komenského 3, Komárno 94501

           Štatutárny zástupca: PaedDr. Zuzana Langschadlová

           Kontaktná osoba: Ing. Andrea Kabátová

           Telefónny kontakt: 0357700811

           Bankové spojenie: OTP banka

           Číslo účtu: SK45 5200 0000 0000 1015 1654

Verejné obstarávanie vykonáva Základná škola XY v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Internou smernicou upravujúcou jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb.

 

  • Ročný plán VO

                 - plán verejných obstarávaní na rok 2018 – dodatočne vieme zverejniť tabuľku

                 - plán verejných obstarávaní na rok 2019

 

  • Prebiehajúce verejné obstarávania – tu budú zverejňované všetky aktuálne výzvy.

                 - Výzva č. 1 – názov zákazky

                 - Výzva č. 2 – názov zákazky

                 - Výzva č. 3 – názov zákazky

 

  • Archív verejného obstarávania a štvrťročné správy
  1. realizované verejné obstarávania tu zverejníme všetky zápisnice                                        z ukončených verejných obstarávaní.
  1. rok 2018 – vieme spraviť dodatočne

                                   - zápisnica z vyhodnotenia č. 1 – názov zákazky

                                   - zápisnica z vyhodnotenia č. 2 – názov zákazky

 

  1. rok 2019

                                   - zápisnica z vyhodnotenia č. 1 – názov zákazky

                                   - zápisnica z vyhodnotenia č. 2 – názov zákazky

  1. štvrťročné správy z verejných obstarávaní – povinnosť podľa § 111 ods. 2)                          zákona o verejnom obstarávaní

                                   - správa za 1Q/2019

                                   - správa za 4Q/2018 – za rok 2018 mám spravené všetky správy

                                   - správa za 3Q/2018          

                                   - správa za 2Q/2018

                                   - správa za 1Q/2018

 

  • Smernica VO

                 - smernica č. x/2018 o verejnom obstarávaní

                 - dodatok k smernici č. x/2018

 

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno